Lùn-tûn Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

fileheathrowtjpgrightthumb400pxlùtûn Hislu Kichhònglùntunhislu Kîchhòngyînngîlondon hiathrow airporicaegthûngsòng kienchhn vì hislu kichhòngviyîyînkoetyînkaklànThaluntûnHîlìntênkhî lìLùntûn chûngsîm yû Yînli kûnglî yénKaikîchhòn yù baa fchit yàngyun vì yînkoet Hongkhûng lâu vìchn Honkng ke khinéu kîchhòngyîkhipyînlùn Hòngkhûng chúyeu kichhòng ve Lunyi chui chúyeu ke lièngoikîchhòng yahe chhiòn Yînkoet nái ch chhiòn skie chui fàmông ke kîchhòng chyitchhai chhiònkhiù chungtôgkîchhòng chûng phààng thisâmchh yî mîkoet keathitlànthai Kîchhòng lâu chyngkoet kepetkînsytû Koetchi Kîchhòn Yùyîkîchhòng khoichhut chung-tô ke khiamkin hòngpânyîchh yî kiamkin ke hakliòng kieson Hslu Kîchhòng ke hakliùliòng he chukô kechietchngiènHîslu Kîchhòng he chhiònchû chui fànmông ke kîchhòng pípâlìtaikolokkichhòngchip faplànkhietfukcoetchicichhòng ke hakliòng hànyeu kochhut than hòngpân súmuet pí kâi lióng ke chhòng ke chúngfò séu samfubchyitcategoriakichhong