Philadelphia

Chhiùng Wikipedia lòi
Philadelphia.
Philadelphia.
Philadelphia.

Philadelphia (Yîn-ngî: Philadelphia) vì Mî-koet thi-ńg thai sàng, pin-chhiâ he Pennsylvania ngìn-khiéu chui-tô, mien-chit chui-thai ke sàng-sṳ. Kîn-kí 2010-ngièn ngìn-khiéu Phú-chhà sú-kí, Philadelphia ngìn-khiéu vì 1,526,006 ngìn. Philadelphia sàng-chûng-sîm ke ngìn-khiéu chhai chhiòn Mî-koet phài-miàng thi-ńg, kiùn chhṳ yî New York, Los Angeles, Chicago lâu Houston. Yî hien-chhai Mî-koet kôn-fông ke thin-ngi yì ngièn, Philadelphia Tû-fi-khî ke mien-chit thai-séu phài-miàng chhiòn Philadelphia mî thi-si, khiung yok 620 van-ngìn kî-chhu khì-chûng, than ngiâ yî khì-thâ thin-ngi lòi fên liòng, Philadelphia phài-miàng thi-liuk, chhṳ yî San Francisco vân khî lâu Washington - Baltimore Tû-fi-khî. Philadelphia he Delaware-hò kuk Tû-fi-khî ke chûng-sîm sàng-sṳ. Philadelphia he Mî-koet chui ló, chui khí Li̍t-sṳ́ yi-ngi ke sàng-sṳ, kì chhai Mî-koet sṳ́-sông yû fî-sòng chhùng-yeu ke thi-vi. Chhai 18 Sṳ-ki sṳ̀, Philadelphia he Mî-koet thi-ngi thai sàng lâu ngìn-khiéu chui-tô ke sàng-sṳ, chhai tông-sṳ̀, kì ke chṳn-chhṳ lâu sa-fi chhùng-yeu sin chhêu-ko New York lâu Boston. Benjamin Franklin tui Philadelphia ke hîn-hí kung-hien liòng tô. Chhiùng 1854-ngièn hí, Philadelphia lâu Philadelphia-yen vì lióng-ke pin hàng ke thi-fông chṳn-fú, yì chhiùng 1952-ngièn hí, sṳ lâu yen khiung yû yit-ke chṳn-fú chû-chṳt, Philadelphia than Philadelphia-yen yìn su̍k pîn chû chû chṳn-fú hâ ke yit-ke thu̍k-li̍p ke yen. Chhṳ-chhiùng 1854-ngièn thûng-ko "ha̍p-pìn Fap-on" (Act of Consolidation) heu, Philadelphia ke piên-kie chhiu lâu Fi-sàng yen siông-thùng. Chhai chhṳ́ chṳ̂-chhièn, Philadelphia-sṳ chṳ́ chhai South kiê (South Street), Vine kiê (Vine Street) lâu Delaware hò (Delaware River) lâu Schuylkill hò (Schuylkill River) chṳ̂-kiên ke khî-vet. Philadelphia heu-lòi khok-chông chṳ chû-vì ke West Philadelphia, North Philadelphia lâu Northeast Philadelphia, thùng-sṳ̀ ya pâu-koat liáu kí ke séu hîn ke chhi lo̍k yì Roxborough, Manayunk, Mount Airy lâu Chestnut. Philadelphia thùng-sṳ̀ he chhiòn mî chui-thai ke Thai-ho̍k sàng (college town) chṳ̂-yit, yû chhêu-ko 120,000 miàng Thai-ho̍k sâng chhiu thu̍k sṳ khî ke ho̍k-yen lâu Thai-ho̍k, chû chô ke Tû-fi-khî ya-yû chiap-khiûn 300,000 miàng ke Thai-ho̍k lâu ho̍k-yen ho̍k-sâng.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-fú lâu Ngi-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhòn-mòi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-yèn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-chhòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hó Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]