Phu̍k-hî

Chhiùng Wikipedia lòi
Phu̍k-hi

Phu̍k-hi--sì chhut-sṳ yî Lúng-sî Sṳ̀n-ki (kîm-ha Kâm-sok-sén Thiên-súi), yû vùn-sṳ ki-chai ke chhut-hien sṳ̀-thoi chhai Chan-koet Sṳ̀-thoi yî-heu.

Yu hêm-cho Me̍t-hi, Phâu-hî, Pâu-hî, Hî-fòng, Fòng-hi lâu Thai-hau tén, Sṳ́-ki thu hêm-cho Phu̍k-hî, chhòn-sot thu ke Chûng-koet kú-thoi kiûn-chú. Fà-ha thai-kú sâm-fòng ke Thiên-fòng, lâu Ńg-vo thùng pûn chûn he ngìn-lui sṳ́-chú, Chûng-koet sṳ̀n-fa thu lâu Ńg-vo khiung-ngióng, yû liùng sṳ̂n ngìn thèu, sà sṳ̂n ngìn thèu ke thi̍t-chṳ̂n , yîn yì pûn heu-ngìn hêm-cho Liùng-chú.