Thai-song-ló-kiûn

Chhiùng Wikipedia lòi

Thai-song-ló-kiûn hai Tho-kau yit ko chung-yiu sen-sin. Thai-song-ló-kiûn tung liong ko sen-sin kiaau chu "Saam Tsang". Thai-song-ló-kiûn heung nong-lak tsat yit tso tsat saang-ngiet.

Ló-kiûn sen-chiu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

太上老君 普在萬芳 道無不應
三界之內 六合之中 順之者吉 逆之者兇
敕命一到 雷霆隨行 弟子有難 幸願汝偕
逢凶化吉 化殃為祥 急急如律令

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.