Thòi-sâm-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Thòi-sâm-sien sén-thosî-hí Thòi-pet-sṳ tsûng-tsang-khî, tûng-to Phìn-tûng-yen Phìn-tûng-sṳ.

Thòi-sâm-sien khiung-yû tsṳ̂-sien 3-thiàu.phiên-vì sén-tho, sén-tho, sén-tho.

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]