Thai Sunda Khiùn-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thai Sùn-thâ Khiùn-tó)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thai Sùn-thâ Khiùn-tó

Thai Sùn-thâ Khiùn-tó (Yîn-ngî: Greater Sunda Islands) he Mâ-lòi Khiùn-tó sî-phu, lâu Séu Sùn-thâ Khiùn-tó ha̍p-chhṳ̂n Sùn-thâ Khiùn-tó. Chú-yeu tó-yí pâu-koat Phô-lò-chû, Cháu-ôa-tó‎, Sû-lâ-vî-sî-tó‎ khi̍p Sû-mùn-tap-li-tó. Thai Sùn-thâ Khiùn-tó yù Vún-lôi, Yin-thu-nì-sî-â lâu Mâ-lòi-sî-â kón-hot.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]