Thai Sunda Khiùn-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai Sunda Khiùn-tó

Thai Sunda Khiùn-tó (Yîn-ngî: Greater Sunda Islands) he Mâ-lòi Khiùn-tó sî-phu, lâu Séu Sunda Khiùn-tó ha̍p-chhṳ̂n Sunda Khiùn-tó. Chú-yeu tó-yí pâu-koat Borneo, Jawa, Sulawesi khi̍p Sumatra. Thai Sunda Khiùn-tó yù Vùn-lòi, Yin-nì lâu Mâ-lòi-sî-â kón-hot.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]