Vòng Ngiuk-mìn

Chhiùng Wikipedia lòi

Vòng Ngiuk-mìn (黃毓民), Hiông-kóng e Sṳ̀-sṳ phìn-lun-yen, Sa-fi Mìn-tsú Lièn-sien 2008-2012 Lip Fat Vi Yi-jen tsi jit. Ki 2003-ngien khôi-sṳ́ sin Kî-tuk-kau, 2008-ngien tsiap-su Sé-lî yî 善樂堂 Kî-tuk Kau-fi.

黃毓民,香港時事評論員,社會民主連線創黨主席,2008-2012屆立法會議員之一。

Sên-phìn 生平[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk Kau-Ên-tién yî Vong Ngiuk-min[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̀-sṳ phìn-lun thien-thòi tsú-tshṳ̀[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ên-tién 2004-ngien Fu̍k-fa̍t-chiet 上映天作之盒,剛好係蘇恩佩逝世廿二周年(1982)。 黃毓民引Sṳn-kîn 詩篇 ngi-sip-sam 章,指不怕 23-teu.

芎蕉事件背後表達之填膺義憤[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khiûng-tsiâu

2012年當選連任[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍p-fap-voi2012

Tsho̍k-tsok[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

《黃毓民短打》 壹出版 1994-ngièn ISBN 978-962-577-161-8
《近思隨寫錄》 Cyber日報出版社 2000-ngièn ISBN 978-962-994-840-5
《歷史幾狼都有-十大帝王》 經濟日報出版社 2005-ngièn ISBN 962-678-274-9
《歷史幾串都有-十大權臣》[1] 天窗出版社 2006-ngièn ISBN 988-99103-8-1
《無所不容而有所不為》 次文化堂 2007-ngièn ISBN 978-962-992-167-5
《沒有抗爭哪有改變》 次文化堂 2008-ngièn ISBN 978-962-992-196-5
《毓民議壇搞事錄》 明報出版社 2009-ngièn ISBN 978-988-8026-42-5

Tshâm-siòng 參詳(參考)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

̂