跳至內容

Chhùng-hièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhùng-hièn.

Chhùng-hièn (蟲憲) fe̍t-chá Hién-kûng (幰公) he tui Fàn-chiet-thûng-vu̍t-mùn Kóa-mô-kong lui thûng-vu̍t ke thûng-chhṳ̂n. Chhai Khô-ho̍k fûn-lui chûng, kì-têu su̍k-yî Tân-hiong-yin-muk. Sṳ̂n-thí Lióng-chet tui-chhṳ̂n, khí-yû-fûn chiet hien-siong; mò kut-ket, chhai thí-péu fu̍k-koi yit-chhèn khí-yû set-su ke pho̍k Kok-chṳt-chhèn. Thàn-pha̍k-chṳt hàm-liòng tha̍t 70%, hàn-yû Mì-liòng-ngièn-su, yì lìn, koi, thiet, kap, sîn, thùng yî-khi̍p tô-chúng Vì-sâng-su. Chhù-liáu sṳ̂n-thí chhièn lióng-chiet chṳ̂-ngoi, khì yì kok-chiet kiûn khí-yû kông-mô. Tshṳ hiùng thùng thí, yi thí su chîn, sâng chhṳ̍t sṳ̀ chia yù fàn tai sán-sâng lón kán, fàn chhṳ̍t hâ yit-thoi. Muk-chhièn yí-tî hiu yin yû 200 tô-chúng, 1837-ngièn pûn Sâng-vu̍t-ho̍k kâ Tha̍t-ngì-vùn chhṳ̂n chṳ̂ vì Thi-khiù sông chui yû ka-chhṳ̍t ke thûng-vu̍t. Muk-chhièn yí-tî Chhùng-hièn yû 200 tô-chúng, 1837-ngièn pûn Sâng-vu̍t ho̍k-kâ Tha̍t-ngì-vùn chhṳ̂n chṳ̂ vì Thi-khiù sông chui yû ka-chhṳ̍t ke thûng-vu̍t.

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Chhùng-hièn siông-koân ke tóng-on.