Sevilla-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sevilla-sén.
Sevilla-sén Khì-chì
Sevilla-sén Vûn-chông

Sevilla-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Sevilla) vì Sî-pân-ngà nàm-phu ke yit-ke sén-fun, vi-yî Ôn-tha̍t-lû-sî-â Chhṳ-chhṳ-khî ke sî-phu. Kì siông-lìn ke sén-fun yû Mâ-là-kâ-sén, Kâ-ke-sṳ̂-sén, Vùi-ngì-ngá-sén, Pâ-tha̍t-khok-sṳ̂-sén yî-khi̍p Khô-ngì-tô-ngá-sén. Set-vì-li-â-sén thú-thi mien-chit vì 14,042 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 1,758,720 (2002-ngièn), khì-chûng 40% kî-chhu-chhai Sú-fú Set-vì-li-â.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]