Andalucía

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Andalucía .
Andalucía Khì-chì
Andalucía Vûn-chông
Andalucía .

Ôn-tha̍t-lû-sî-â (Sî-pân-ngà-ngîAndalucía) he chû-sṳ̀n Sî-pân-ngà ke 17 ke Chhṳ-chhṳ-khî chṳ̂-yit. Sú-fú vì Set-vì-li-â.

Ôn-tha̍t-lû-sî-â chhai Sî-pân-ngà nàm-fông, pet yû Âi-sṳ̂-thi̍t-lùi-mâ-thu-là lu Khà-sṳ̂-tì-li-â Là-màn-chhà, tûng yû Mu̍k-ngì-sî-â, nàm yû Thi-chûng-hói, Chhṳ̍t-pu-lò-thò, sî yû Phù-thò-ngà.

Mô-ngì-ngìn (Sî-Â khi̍p Pet-Fî thi-khî Mu̍k-sṳ̂-lìm ke thúng-chhṳ̂n) chên thúng-chhṳ ko chhṳ́ thi pin miang-miàng vì Ôn-tha̍t-lû-sṳ̂, Ôn-tha̍t-lû-sî-â phien yîn-chhṳ́ tet-miàng, yì liá-vi ya phien hó-tô Mô-ngì sṳt kien-chuk-vu̍t. Chui chho̍k-miàng ke phien he chhai Kak-là-na̍p-tha̍t ke Â-ngì-hàn-pu-là-kiûng. Sî-pân-ngà Sén-fun

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]