Thòi-vân Hak-kâ Vùn-fa Chhùng-tiám Fat-chán-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Fùng-set khî-khoài he Thòi-vân Hak-kâ Vùn-fa Chhùng-tiám Fat-chán-khî.

Thòi-vân Hak-kâ Vùn-fa Chhùng-tiám Fat-chán-khî (臺灣客家文化重點發展區) he cheu Chûng-fà Mìn-koet Hak-kâ Kî-pún-fap thi-6 thiàu kûi-thin[1] va̍k-thin ke khî-vet.

Chhṳ̍t-hot-sṳ, Yen, Sṳ Hiông, Chṳ́n, Yen-hot-sṳ, Khî chúng-khiung
Thò-yèn-sṳ Chûng-la̍k-khî, Yông-muì-khî, Liùng-thâm-khî, Phìn-chṳ́n-khî , Sîn-vuk-khî, Kôn-yîm-khî, Thai-hâi-khî, Thai-yèn-khî 8
Sîn-chuk-yen Chuk-pet-sṳ, Chuk-tûng-chṳ́n, Sîn-phû-chṳ́n, Koân-sî-chṳ́n, Fù-khiéu-hiông, Sîn-fûng-hiông, Khiûng-lìm-hiông, Vàng-sân-hiông, Pet-phû-hiông, Pó-sân-hiông, Ngô-mì-hiông 11
Sîn-chuk-sṳ Tûng-khî, Hiông-sân-khî 2
Mèu-li̍t-yen Mèu-li̍t-sṳ, Chuk-nàm-chṳ́n, Thèu-fun-sṳ, Cho̍k-làn-chṳ́n, Thai-fù-hiông, Kûng-kón-hiông, Thùng-lò-hiông, Nàm-chông-hiông, Thèu-vuk-hiông, Sâm-ngi-hiông, Sî-fù-hiông, Cho-khièu-hiông, Sâm-vân-hiông, Sṳ̂-thàn-hiông, Thai-ôn-hiông, Thûng-sêu-chṳ́n, Yen-lî-chṳ́n, Heu-liùng-chṳ́n 18
Thòi-chûng-sṳ Tûng-sṳ-khî, Sîn-sa-khî, Sa̍k-kóng-khî, Fò-phìn-khî, Fûng-ngièn-khî 5
Nàm-thèu-yen Koet-siang-hiông, Súi-lî-hiông 2
Yùn-lìm-yen Lûn-poi-hiông 1
Kô-hiùng-sṳ Mî-nùng-khî, Liuk-kuî-khî, Chham-lìm-khî, Kap-siên-khî 4
Phîn-tûng-yen Chhòng-chhṳ-hiông, Lìm-lo̍k-hiông, Kô-su-hiông, Van-lòng-hiông, Lui-phû-hiông, Chuk-thièn-hiông, Sîn-phî-hiông, Kâ-tûng-hiông 8
Fâ-lièn-yen Fung-lìm-chṳ́n, Ngiu̍k-lî-chṳ́n, Kit-ôn-hiông, Lui-sui-hiông, Fu-lî-hiông, Su-fûng-hiông, Fâ-lièn-sṳ, Kông-fu̍k-hiông 8
Thòi-tûng-yen Kôan-sân-chṳ́n, Lu̍k-yâ-hiông, Chhṳ̀-sông-hiông 3

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "行政院客家委員會對於客家人口達三分之一以上之鄉(鎮、市、區),應列為客家文化重點發展區,加強客家語言、文化與文化產業之傳承及發揚。"

Ngoi-phu lièn-kiet [phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]