Bill Clinton

Chhiùng Wikipedia lòi
Bill Clinton
Thi 42 ngim Mî-koet chúng-thúng
Ngim-khì
1993-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit – 2001-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit
Fu chúng-thúng Al Gore
Chhièn-ngim George H. W. Bush
Ki-ngim George W. Bush
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1946-08-19) 1946-ngièn 8-ngie̍t 19-ngit (77-se)
 Mî-koet Arkansas Hope
Chṳn-tóng Mìn-chú-tóng
Chhiâm-miàng

William Jefferson Clinton (1946-ngièn 8-ngie̍t 19-ngit  –  ), nit chhṳ̂n Bill Clinton, Mî-koet Li̍t-sṳ̂, Chṳn-chhṳ-kâ, Mìn-chú-tóng sṳ̀n-yèn, chên chhòng-khì tâm-ngim Arkansas Chû-chhòng (1979-ngièn -1981-ngièn, 1983-ngièn -1992-ngièn) fò thi 42 ngim Mî-koet Chúng-thúng (1993-ngièn -2001-ngièn). Clinton he Mî-koet Li̍t-sṳ́ sông kiùn-chhṳ yî Theodore Roosevelt lâu John F. Kennedy ke thi-sâm ngièn-khiâng tông-sién ke chúng-thúng, ya-he sú-vi chhut-sâng yî Ngi-chan heu yîn-yì-chhèu chûng ke chúng-thúng [1].

Chó-khì kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhû sia̍p chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng chṳ̂ lu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng ngim-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Koet-nui chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nèn-ngièn chan-lio̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yì-mìn chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

chûng-kau sṳ-vu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

yî-liàu kói-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tui ngoi chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ke-ngìn sin-ngióng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-chung hìn-siong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chho̍k-chok[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhùng-yeu yên-kóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan thiàu-muk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]