Gerald Ford

Chhiùng Wikipedia lòi
Gerald Ford.

Gerald Rudolph Ford, Jr. (1913-ngièn 7-ngie̍t 14-ngit – 2006-ngièn 12-ngie̍t 26-ngit), sâng yî Mî-koet Nebraska Omaha, Mî-koet chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, Mî-koet thi 40-ngim Fu Chúng-thúng lâu thi 38-ngim Chúng-thúng, Thi-ngi-chhṳ sṳ-kie thai-chan khì-kiên yî Mî-koet Hói-kiûn fu̍k yi̍t. Kì ya-he yit-miàng Khiung-chi-fi sṳ̀n-yèn.

Chó-khì kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhû sia̍p chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng chṳ̂ lu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng ngim-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Koet-nui chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nèn-ngièn chan-lio̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yì-mìn chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

chûng-kau sṳ-vu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

yî-liàu kói-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tui ngoi chṳn-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ke-ngìn sin-ngióng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-chung hìn-siong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chho̍k-chok[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhùng-yeu yên-kóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan thiàu-muk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]