Mî-koet Chúng-thúng

Chhiùng Wikipedia lòi

Mî-li-kiên Ha̍p-chung-koet Chúng-thúng (Yîn-ngî: President of the United States, suk-siáPOTUS; chûng-vùn kién-chhṳ̂n Mî-koet Chúng-thúng ) he Mî-koet ke Koet-kâ Ngièn-sú, Chṳn-fú Sú-nó lâu Sâm-kiûn Thúng-soi, kîn-kí 1787-ngièn thûng-ko ke Mî-koet Hièn-fap yì sat-li̍p, hàng sṳ́ Hièn-fap fù yi ke hàng-chṳn-khièn, sú ngim Chúng-thúng George Washington yî 1789-ngièn 4-ngie̍t 30-ngit chhiu chṳt, chṳ̂-heu chṳ 1933 ke li̍t ngim Chúng-thúng kiûn vì 3-ngie̍t 4-ngit chhiu chṳt, yì khì heu chet yî 1-ngie̍t 20-ngit chhiu chṳt. Mî kài ngim khì 4-ngièn, lièn sién lièn-ngim put tet tô yî 2 chhṳ, ya put-nèn tâm-ngim Chúng-thúng fe̍t chṳp hàng Chúng-thúng chṳt chit chhêu-ko 2-ngièn heu chai pûn sién-vì Chúng-thúng tô yî 1 chhṳ.

Sién-kí fông-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng Fui-chông[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chúng-thúng Hiû-ká[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳt khièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍p-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̂-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

ngoi-kâu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-ngim Chúng-thúng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̂n-fun poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thai-ngì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan thiàu-muk lâu lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]