Barack Obama

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Barack Obama

Barack Obama (1961-ngièn 8-ngie̍t 4-ngit –  ) chhut-sên chhai Mî-koet Hawaii-chû Honolulu, he thoi-péu Illinois-chû ke Chṳ̂-chhién lièn-pâng Chhâm-ngi-yèn. Kîn-kí Mî-koet Chhâm-ngi-yen li̍t-sṳ́ ke chṳ̂-liau hién-sṳ, O-pâ-mâ he li̍t-sṳ́ song thi-ńg-vi Fî-yí Mî-koet Het-ngìn Chhâm-ngi-yèn, ya-he muk-chhièn Chhâm-ngi-yen vì-thu̍k ke Fî-yí-ngìn. 2008-ngièn sṳ̍p-yit-ngie̍t si-ngit O-pâ-mâ tông-sién Mî-koet thi si-sṳ̍p-si ngim Chúng-thúng.

Chó-khì kîn-li̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhû sia̍p chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chúng-thúng chṳ̂ lu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chúng-thúng ngim-khì[phiên-siá | 編寫原始碼]

Koet-nui chṳn-chhet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Nèn-ngièn chan-lio̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yì-mìn chṳn-chhet[phiên-siá | 編寫原始碼]

chûng-kau sṳ-vu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yî-liàu kói-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tui ngoi chṳn-chhet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ke-ngìn sin-ngióng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kûng-chung hìn-siong[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chho̍k-chok[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhùng-yeu yên-kóng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Siông-kôan thiàu-muk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]