Chhai Yîn-vùn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhai Yîn-vùn
蔡英文
Chhai Yîn-vùn chúng-thúng.
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi-14, 15 ngim Chúng-thúng
Chhiu-ngim
2016-ngièn 5-ngie̍t 20-ngit
Fu chúng-thúng Chhṳ̀n Kien-yìn
Lai Chhîn-tet
Chhièn-ngim Mâ Yîn-kiú
Mìn-chú Chin-phu-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Thi-12, 13, 15, 16 kài Chú-sit
Ngim-khì
2014-ngièn 5-ngie̍t 28-ngit – 2022-ngièn 11-ngie̍t 26-ngit
Chhièn-ngim Chok Yùng-thai
Ki-ngim Chhṳ̀n Khì-mai (thoi-lî)
Lai Chhîn-tet
Ngim-khì
2014-ngièn 5-ngie̍t 28-ngit – 2018-ngièn 11-ngie̍t 24-ngit
Chhièn-ngim Sû Chṳ̂n-chhông
Ki-ngim Lìm Yu-chhông (thoi-lî)
Chok Yùng-thai
Ngim-khì
2008-ngièn 5-ngie̍t 20-ngit – 2012-ngièn 2-ngie̍t 29-ngit
Chhièn-ngim Chhṳ̀n Súi-pién
Chhia Chhòng-thìn (thoi-lî)
Ki-ngim Chhṳ̀n Khiuk (thoi-lî)
Sû Chṳ̂n-chhông
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi-31 ngim Hàng-chṳn-yen fu-yen-chhòng
Ngim-khì
2006-ngièn 1-ngie̍t 25-ngit – 2007-ngièn 5-ngie̍t 21-ngit
Chúng-thúng Chhṳ̀n Súi-pién
Chhièn-ngim N̂g Yùng-ngi
Ki-ngim Hiu Ngi-yìn
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi-10 ngim
Hàng-chṳn-yen Sêu-fi-chá Pó-fu Ve-yèn-fi chú-ngim ve-yèn
Ngim-khì
2006-ngièn 1-ngie̍t 25-ngit – 2007-ngièn 5-ngie̍t 21-ngit
Chhièn-ngim N̂g Yùng-ngi
Ki-ngim Hiu Ngi-yìn
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thi-6 kài li̍p-fap ve-yèn
Ngim-khì
2005-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit – 2006-ngièn 1-ngie̍t 25-ngit
Constituency Chhiòn-koet put-fûn-khî lâu khièu-kî koet-ngoi koet-mìn sién-khî
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet thi-6 ngim
Hàng-chṳn-yen Thai-liu̍k Ve-yèn-fi chú-ngim ve-yèn
Ngim-khì
2000-ngièn 5-ngie̍t 20-ngit – 2004-ngièn 5-ngie̍t 20-ngit
Chhièn-ngim Sû Hí
Ki-ngim N̂g Châu-siet
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1956-08-31) 1956-ngièn 8-ngie̍t 31-ngit (67-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Thòi-pet-sṳ Chûng-sân-khî
(kîm Thòi-pet-sṳ Chûng-sân-khî)
Koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng (2004-ngièn-)
Fu-mû Chhài Kiet-sâng (Â-pâ)
Chông Kîm-fung (Â-mû)
Chôn-ngia̍p Fap-ho̍k kau-su
Chhiâm-miàng
Ngoi-ho Séu-yîn
Kau-yuk
Kîn-li̍t
Chho̍k-chok
  • 一直同在Together & Forever:我們和小英一起走過的旅程
  • 洋蔥炒蛋到小英便當:蔡英文的人生滋味
  • 英派:點亮台灣的這一哩路
Chhai Yîn-vùn.

Chhai Yîn-vùn (蔡英文, 1956-ngièn 8-ngie̍t 31-ngit –  ) Thòi-vân ho̍k-chá khi̍p chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, Phìn-tûng-yen Piông-sân-hiông Fûng-kóng ngì, chên-ngim Mìn-chú Chin-phu-tóng thi sṳ̍p-ngi kài lâu thi sṳ̍p-sâm kài tóng chú-sit, Chûng-fà Mìn-koet Hàng-chṳn-yen Fu-yen-chóng, Sêu-pó-fi chú-ngim ve-yèn, Liu̍k-ve-fi chú-ngim ve-yèn, Li̍p-fap ve-yèn, Chúng-thúng-fú Koet-chhet Ku-mun, Koet-ôn-fi chṳ-sûn ve-yèn, Koet-li̍p Chṳn-chhṳ Thai-ho̍k kau-su. Chhut-sên yî Thòi-pet-sṳ Chûng-sân-khî, fu-chhîn he Hak-kâ-ngìn, mû-chhîn he Mên-nàm-ngìn, Â-phô he Phài-vân-chhu̍k ngièn-chhu-mìn.

Kì chhai 2016-ngièn 1-ngie̍t 16-ngit tông-sién Chûng-fà Mìn-koet ke chúng-thúng.

Chhai Yîn-vùn
chhièn-ngim:
Mâ Yîn-kiú
Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng
2016-ngièn 5-ngie̍t 20-ngit –
hien-ngim
  1. 小英當選 雙連幼兒園學弟妹:我長大也要當總統,蘋果日報