Kit-làn-tan-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kit-làn-tan-chû.

Kit-làn-tan-chû (吉蘭丹州, Mâ-lòi-ngî: Kelantan) he Mâ-lòi-sî-â chhai Mâ-lòi Pan-tó‎ tûng hói-ngan ke yit-ke chû. Sú-fú vi Kô-tá-ha̍p-lû, pet-chiap Thai-koet, tûng-pet vi Nàm Chûng-koet Hói, sî-chiap Phit-li̍t-chû‎, nàm-lìm Phàng-hên-chû yî-khi̍p tûng-nàm vi Tên-kâ-lèu-chû. Kit-làn-tan koet-ho vi "Darul Naim", yi-sṳ he hen-fuk chṳ̂ pâng. Kit-làn-tan-chû he Mâ-lòi-sî-â nùng-ngia̍p chhùng-chṳ́n, thùng-sṳ̀ ya-he Mâ-lòi-sî-â vùn-fa ke yèu-làm, yû Mâ-lòi-sî-â chui-tô ke sṳ́-chhièn yì-tsiak.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yun-sû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Bdr ipoh.jpg

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]