Ireland Tó

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Oi-ngì-làn)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Oi-ngì-làn-tó.

Oi-ngì-làn-tó (Yîn-ngî: Ireland (island), Oi-ngì-làn-ngî: Éire), kién-chhṳ̂n Oi-ngì-làn , he vi-yî Êu-chû sî-pet-phu ke tó-yí, yî mien-chit kie-son he Êu-chû thi-sâm-thai tó. Tó-sông thai phu-fûn-khî-vet su̍k-yî Oi-ngì-làn Khiung-fò-koet ke liâng-thú, than vi-yî tó-sông tûng-pet-phu ke pet Oi-ngì-làn thi-khî, khì chú-khièn su̍k-yî lièn-ha̍p Vòng-koet.

Cháng-ke Oi-ngì-làn tó ke ngìn-khiéu thai-yok vì 620 van-ngìn. Khì-chûng kî-chhu-chhai Oi-ngì-làn Khiung-fò-koet ke ngìn-khiéu yû 445 van-ngìn (pâu-koat kî-chhu-chhai Tû-pak-lìm Tû-fi-khî yok 166 van ke ngìn-khiéu), 177 van-ngìn kî-chhu-chhai pet Oi-ngì-làn thi-khî (pâu-koat kî-chhu-chhai Pi-ngì-fap-sṳ̂-thi̍t Tû-fi-khî yok 57 van ke ngìn-khiéu).

Chṳn-chhṳ sông, Oi-ngì-làn tó-sông fûn-vì Oi-ngì-làn Khiung-fò-koet, pâu-koat tó-sông ke liuk fûn chṳ̂ ńg, pet Oi-ngì-làn chṳ́ hâm-koi liáu khì yì chhai tó ke tûng-pet-phu ke yit phu-fûn.

Siông-tui tâi-ái ke sân lâu, chû-vì yû kí ke hò-liù-thûng vông tó-yí nui. Tó-sông yû mèu me̍t ke chhṳ̍t pûn, vûn-fò than tô pien ke hói-yòng hì-hèu. Chhṳ̍t chṳ 17 Sṳ-ki hàn-yû mèu me̍t ke sêm-lìm thi fu̍k-koi tó-sông. Kîm thiên, kì he Êu-chû phat muk liòng chui-kô ke thi-khî chṳ̂-yit. Hien-chhùn Ngi-sṳ̍p-liuk chúng Oi-ngì-làn ngièn sâng thûng chhṳ̍t-vu̍t.

13 Sṳ-ki sṳ̀ chûng Sṳ-ki ke Nok-màn ngi̍p-chhîm pûn liáu koi ngì chhu̍k fu̍k sṳ ke kî fi. 1603-ngièn heu chhêu-ko 60-ngièn chhai 16 Sṳ-ki ke kiên hiet chan thô-chṳ Yîn-koet ke chú-thô thi-vi. Chhai 1690-ngièn kiên, Yîn-koet tui Oi-ngì-làn sṳ̍t-hàng Sîn-kau thúng-chhṳ chṳ-thu, Sîn-kau thù lâu Thiên-chú-kau thù ke téu-châng yèn chhòng chṳ 18 Sṳ-ki. 1801-ngièn, Oi-ngì-làn sṳ̀n-vì Yîn-koet ke yit phu-fûn. 20 Sṳ-ki chhû ke thu̍k-li̍p chan-châng thô-chṳ tó-sông ke fûn-lie̍t, pin kien-li̍p liáu Oi-ngì-làn Chhṳ-yù pâng. Pet Oi-ngì-làn yìn he Yîn-koet ke yit phu-fûn, 90-ngièn thoi téu-châng thu̍t yèn màn yèn, chin yì fat-sâng pet Oi-ngì-làn mun-thì. Pet oi chhûng-thu̍t heu chhiâm-thin fò-phìn hia̍p-ngi. 1973-ngièn, Oi-ngì-làn Khiung-fò-koet lâu pet Oi-ngì-làn khiung-thùng kâ-ngi̍p Êu-chû kîn-chi khiung-thùng thí.

Oi-ngì-làn vùn-fa yû yit-ke tui khì-thâ vùn-fa ke hién chho̍k ke yáng-hióng, thi̍t-phe̍t he chhai vùn-ho̍k liâng-vet, chhai kha-séu ke chhàng-thu, Khô-ho̍k fò kau-yuk. Hàn-yû chhòn-thúng ke Khái-ngì-thi̍t vùn-fa, yì: koi ngì yun-thûng, Oi-ngì-làn yîm-ngo̍k fò Oi-ngì-làn-ngî, pin sṳ̀n sip Sî-fông chú-liù vùn-fa, yî-khi̍p tông thoi yîm-ngo̍k fò hi khia̍k, pin lâu Yîn-koet khiung-thùng fûn-hióng ke vùn-fa, khiung-thûng ke yun-thûng, yì: chiuk-khiù, Kám-lám-khiù, soi mâ, kô ngì fû khiù, fò Yîn-ngî.


Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]