跳至內容

Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Yin-thu Yî-lóng Ngî-chhu̍k)
Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k fûn-phu.

Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k he Yin-Êu Ngî-ne kîm-ngit chhai sṳ́ -yung ke ngî-ngièn chûng chui tûng-fông ke yit-chhu̍k, hâ fûn-vì Yin-thu Arya Ngî-kî, Iran Ngî-kî lâu Nuristani Ngî-kî. Kôan-yî Yin-Êu ngî-ngièn chui kú-ló ke vùn-hien chûng nèn-kèu khon-to thai-liòng kâi ngî-chhu̍k ke ki-chai. Liá-chhu̍k ngî-ngièn hí-ngièn yî sông-kú Êu-chû ke Hî-lia̍p thi-khî, chhai yén-kú sṳ̀ -khì chhiu hiong tûng-nàm fông ke Yin-thu chhièn-chin, thù-kîn sông-kú ke Iran, Afghanistan, khi̍p Pakistan thi-khî.

Fûn-lui[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]