Yin-thu Yî-lóng Ngî-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yin-thu Yî-lóng Ngî-chhu̍k fûn-phu.

Yin-thu Yî-lóng Ngî-chhu̍k he Yin-Êu Ngî-ne kîm-ngit chhai sṳ́ -yung ke ngî-ngièn chûng chui tûng-fông ke yit-chhu̍k, hâ fûn-vì Yin-thu Ngâ-li-ôn Ngî-kî, Yî-lóng Ngî-kî lâu Nù-li-sṳ̂-thap-nì Ngî-kî. Kôan-yî Yin-Êu ngî-ngièn chui kú-ló ke vùn-hien chûng nèn-kèu khon-to thai-liòng kâi ngî-chhu̍k ke ki-chai. Liá-chhu̍k ngî-ngièn hí-ngièn yî sông-kú Êu-chû ke Hî-lia̍p thi-khî, chhai yén-kú sṳ̀ -khì chhiu hiong tûng-nàm fông ke Yin-thu chhièn-chin, thù-kîn sông-kú ke Yî-lóng, Â-fu-hon, khi̍p Pâ-kî-sṳ̂-than thi-khî.

Fûn-lui[phiên-siá | 編寫原始碼]