Thòi-yit-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thòi-yit-siensén-tho, yu-tshṳ̂n tsiúng-kon kûng-lu fe̍t tsiúng-kon-sien.he Thòi-vân yit-thiàu nàm-pet-hiong ke tho-lu, tshṳ tshîn-liâng sṳ̀-khì tshiu-he tsiúng-kon nàm-pet ke kâu-thûng yeu-kâu.

Thòi-yit-sien nang-ngoi yû 6-thiàu tsṳ̂-sien, phiên-vì kapsén-tho, yîsén-tho, piángsén-tho, tênsén-tho, vusén-tho, kí-siensén-tho.

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]