Abitibi-Témiscamingue

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pet-ngan Thi-khî, Québec-sén.

Abitibi-Témiscamingue vi-yî Québec-sén chui sî-phu, kín-lìn Ontario-sén, yî lìm-ngia̍p, chhái-khóng-ngia̍p vùn-miàng. Mien-chit 57,738.95 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 145,690-ngìn (2011-ngièn) hâ-hot si-chak yen, liuk-chak Yin-thi-ôn Pó-liù-thi, chúng-kie chhit-sṳ̍p-kiú chak sàng-chṳ́n.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Abitibi-Témiscamingue siông-koân ke tóng-on.