Saguenay–Lac-Saint-Jean

Chhiùng Wikipedia lòi
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Saguenay–Lac-Saint-Jean he Kâ-nâ-thai ke yit-ke Hàng-chṳn-khî, vi-yî Québec-sén chûng-phu, Saint Lawrence-hò pet-ngan, he Québec-sén ke Thi-fông Chṳn-khî chṳ̂-yit, hâ-hot 4-ke yen. Chúng mien-chit 98,710.11 phìn-fông kûng-lî , 2011-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 274,880-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Saguenay–Lac-Saint-Jean siông-koân ke tóng-on.