跳至內容

Montérégie

Chhiùng Wikipedia lòi
Montérégie.

Montérégie he Kâ-nâ-thai Québec-sén ke yit-ke hàng-chṳn-khî, yî kin-nui ke Montérégie Sân-hì tet-miàng,vi-yî Québec-sén sî-nàm-phu, Saint Lawrence-vân nàm-ngan, nàm-piên lâu Mî-koet chiap-yòng. Liu̍k-thi mien-chit 11,131 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu yû 1,442,433-ngìn, hâ-hot 14-chak yen, ńg-chak thu̍k-li̍p sṳ, ngi-chak Yin-thi-ôn pó-liù-thi, chúng-kie 176-chak sàng-chṳ́n. Kîn-chi sông chú-yeu yî-kho nùng-ngia̍p lâu lî-yù ngia̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Montérégie siông-koân ke tóng-on.