跳至內容

Montréal

Chhiùng Wikipedia lòi

Montréal, Québec-sén.

Montréal he yit-chho vi-yî Kâ-nâ-thai Québec sî-nàm-phu ke sàng-sṳ, chú-yeu vi-yî Saint Lawrence-hò chûng ke Montréal-tó khi̍p chû-vì séu-tó-sông. Kîn-kí 2011-ngièn ngìn-khiéu phú-chhà, Montréal ngìn-khiéu yok 3,407,963-ngìn, he Québec-sén nui chui-thai sàng-sṳ, Kâ-nâ-thai thi-ngi thai sàng-sṳ khi̍p Pet-Mî thi-sṳ̍p-ńg thai sàng-sṳ. Montréal yit-chhṳ̀ lòi-ngièn yî chûng-kú Fap-ngî "Mont Réal", yi-sṳ vi "Fòng-kâ-sân". Fap-ngî he Montréal ke kôn-fông ngî-ngièn, ya-he sàng-sṳ nui chui sòng-yung ke ngî-ngièn, sṳ́-yung ngìn-khiéu cham sàng-sṳ chúng ngìn-khiéu ke 60.5%, sṳ́-tet Montréal sṳ̀n-vì sṳ-kie sông thi-ngi thai Fap-ngî sàng-sṳ.

Montréal siên-chhièn he Kâ-nâ-thai kîn-chi sú-tû, yúng-yû chui-tô ke ngìn-khiéu khi̍p chui fat-tha̍t ke kîn-chi, than-he chhai 1976-ngièn pûn Ontario-sén ke Tô-lùn-tô chhêu-ko. Kîm-ngit Montréal yìn-yèn he Kâ-nâ-thai chui chhung-yeu ke kîn-chi chûng-sîm chṳ̂-yit, hòng-khûng kûng-ngia̍p, kîm-yùng, sat-kie, thien-yáng kûng-ngia̍p tén hàng-ngia̍p fat-tha̍t. Montréal pûn ngin-vì he sṳ-kie chui sṳt-ha̍p kî-chhu sàng-sṳ chṳ̂-yit, pin pûn Lièn-ha̍p-koet kau-yuk, khô-ho̍k khi̍p vùn-fa chû-chṳt ngin-thin vi sat-kie chṳ̂-sàng.

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Montréal siông-koân ke tóng-on.