跳至內容

Chûng-koet Chhèu-thoi

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Chûng-koet Chhèu-thoi" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中國朝代" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Chûng-koet ke Chhèu-thoi Lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-koet li̍t-sṳ́ sông kok chhèu-thoi kiong-kài ke yên-pien.
Chhèu-thoi Ngièn-fun
Yû-yùng-shì
Kô-yùng-shì
Kô-sîn-shì
Thâu-thông-shì
Yû-nyî-shì
Hà-chhèu Yok Chhièn 2070-ngièn-Yok Chhièn 1600-ngièn
Sông-chhèu Yok Chhièn 1600-ngièn-Yok Chhièn 1046-ngièn
Chû-chhèu Yok Chhièn 1046-ngiènChhièn 221-ngièn
Sî-Chû Yok Chhièn 1046-ngiènChhièn 771-ngièn
Tûng-Chû Chhièn 770-ngiènChhièn 256-ngièn
Chhûn-chhiû Sṳ̀-thoi Chhièn 770-ngiènChhièn 403-ngièn
Chan-koet Chhièn 403-ngiènChhièn 221-ngièn
Chhîn-chhèu Chhièn 221-ngiènChhièn 207-ngièn
Hon-chhèu Chhièn 206-ngièn220-ngièn 12-ngie̍t 10-ngit
Sî-Hon Chhièn 202-ngièn 2-ngie̍t -9-ngièn 1-ngie̍t 10-ngit
Sîn-chhèu 9-ngièn1-ngie̍t 10-ngit23-ngièn
Tûng-Hon 25-ngièn220-ngièn12-ngie̍t 10-ngit
Sâm-koet 220-ngièn 12ngie̍t 10-ngit280-ngièn 5-ngie̍t 1-ngit
Chhâu Ngùi 220-ngièn266-ngièn 2-ngie̍t 4-ngit
Chuk Hon 221-ngièn263-ngièn 11-ngie̍t
Sûn N̂g 222-ngièn280-ngièn 5-ngie̍t 1-ngit
Chìn-chhèu 266-ngièn 2-ngie̍t 4-ngit420-ngièn
Sî-Chìn 266-ngièn 2-ngie̍t 4-ngit316-ngièn
Tûng-Chìn 317-ngièn420-ngièn
Ńg-fù sṳ̍p-liuk-koet 304-ngièn439-ngièn
Chhièn-Chhàu 304-ngièn329-ngièn
Sṳ̀n-Hòn 304-ngièn347-ngièn
Chhièn-Liòng 314-ngièn376-ngièn
Heu-Chhàu 319-ngièn351-ngièn
Chhièn-Yèn 337-ngièn370-ngièn
Chhièn-Chhîn 351-ngièn394-ngièn
Heu-Chhîn 384-ngièn417-ngièn
Heu-Yèn 384-ngièn407-ngièn
Sî-Chhîn 385-ngièn431-ngièn
Heu-Liòng 386-ngièn403-ngièn
Nàm-Liòng 397-ngièn414-ngièn
Nàm-Yèn 398-ngièn410-ngièn
Sî-Liòng 400-ngièn421-ngièn
407-ngièn431-ngièn
Pet-Yèn 407-ngièn436-ngièn
Pet-Liòng 397-ngièn439-ngièn
Nàm-pet-chhèu 420-ngièn589-ngièn
Nàm-chhèu 420-ngièn589-ngièn
Nàm-chhèu Sùng 420-ngièn479-ngièn
Nàm-chhèu Chhî 479-ngièn502-ngièn
Nàm-chhèu Liông 502-ngièn557-ngièn
Nàm-chhèu Chhîn 557-ngièn589-ngièn
Pet-chhèu 439-ngièn581-ngièn
Pet-Ngùi 386-ngièn534-ngièn
Tûng-Ngùi 534-ngièn550-ngièn
Pet-Chhî 550-ngièn577-ngièn
Sî-Ngùi 535-ngièn556-ngièn
Pet-Chû 557-ngièn581-ngièn
Sûi-chhèu 581-ngièn618-ngièn
Thòng-chhèu 618-ngièn907-ngièn
Thòng-chhèuVú-Chû chhièn ) 618-ngièn690-ngièn
Vú-Chû 690-ngièn705-ngièn
Thòng-chhèuVú-Chû heu) 705-ngièn907-ngièn
Ńg-thoi sṳ̍p-koet 907-ngièn979-ngièn
Ńg-thoi 907-ngièn960-ngièn
Heu-Liông 907-ngièn923-ngièn
Heu-Thông 923-ngièn936-ngièn
Heu-chìn 936-ngièn946-ngièn
Heu-Hòn 947-ngièn950-ngièn
Heu-Chû 951-ngièn960-ngièn
Sṳ̍p-koet 902-ngièn979-ngièn
N̂g-Ye̍t 907-ngièn978-ngièn(893-ngièn khôi-sṳ́ kot-kí)
Mên-koet 909-ngièn945-ngièn(893-ngièn khôi-sṳ́ kot-kí,tông-chûng pâu-hàm yîn 943-ngièn945-ngièn
Nàm-phiàng 924-ngièn963-ngièn(907-ngièn khôi-sṳ́ kot-kí,tsit Kîn-nàm-koet
Mâ-tshú 907-ngièn951-ngièn(896-ngièn khôi-sṳ́ kot-kí)
Nàm-N̂g 902-ngièn937-ngièn(892-ngièn khôi-sṳ́ kot-kí)
Nàm-Thông 937-ngièn975-ngièn
Nàm-Hòn 917-ngièn971-ngièn(905-ngièn khôi-sṳ́ kot-kí)
Pet-Hòn 951-ngièn979-ngièn
Chhièn-Chuk 907-ngièn925-ngièn(891-ngièn khôi-sṳ́ kot-kí)
Heu-Chuk 934-ngièn965-ngièn(925-ngièn khôi-sṳ́ kot-kí)
Sùng-chhèu 960-ngièn1279-ngièn
Pet-Sùng 960-ngièn1127-ngièn
Nàm-Sùng 1127-ngièn1279-ngièn
Liâu-chhèu 947-ngièn1125-ngièn
Sî-Hà 1038-ngièn1227-ngièn
Kîm-chhèu 1115-ngièn1234-ngièn
Ngièn-chhèu 1271-ngièn1368-ngièn
Mìn-chhèu 1368-ngièn1644-ngièn 4-ngie̍t 25-ngit
Nàm-chhèu 1644-ngièn1662-ngièn
Chhîn-chhèu 1636-ngièn1912-ngièn 2-ngie̍t 12-ngit1616-ngièn Koet-ho vì Kîm,sṳ́-chhṳ̂n Heu-Kîm1636-ngièn kói koet-ho Thai-Chhîn