Fó-than Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Fó-than-chham (火炭站,實際原名喊Hò-Than河灘)

鄰chiap車站[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

火炭站是模板:東鐵綫 tsṳ̂ 中途站,乘客可在此乘坐往紅磡羅湖落馬洲列車,往返九龍新界等地。 模板:東鐵綫各站

接駁交通[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


模板:NoteTA 模板:香港鐵路車站

模板:BS-header模板:BS-table
大學站

模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2 模板:BS7-2

沙田站

|}