跳至內容

Kóng-tó Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Kóng-tó Sien
Kóng-tó Sien
Kóng-tó Sien
Kóng-tó Sien

Kóng-tó Sien(港島綫, Island Line) he Kóng-thiet yàng-yun ke thiet-lu chṳ̂-yit, lièn-chiap Hiông-kóng-tó Chûng-sî-khî Kiên-nì-thi-sàng ke Kiên-nì-thi-sàng Chhàm lâu Tûng-khî Chheù-vân ke Chheù-vân Chhàm, su̍k-yî sàng-sṳ kuí-tho kâu-thûng hì-thúng, vì chhièn thi-thiet hì-thúng tú thi-sâm-thiàu thûng-chhâ ke lu-sien. Yîn-vì he tông-sṳ̀ Hiông-kóng-tó vì-yit ke thai-hîn thiet-lu lu-sien yì tet-miàng.

Chhâ-chhàm khói-yeu

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]