Kóng-thiet

Chhiùng Wikipedia lòi
Kóng-thiet Lai-kín Chhàm

Kóng-thiet (港鐵) he Hiông-kóng chui-thai Thiet-lu kûng-sṳ̂. 經營Kôn-thòng Sien(觀塘線)、Chhiên-vân Sien(荃灣線)、Kóng-tó Sien(港島線)、Chiông-kiûn-o Sien(將軍澳線)、Tûng-yúng Sien(東涌綫)、Kî-chhòng Khoai-sien(機場快綫)、Tûng-thiet Sien(東鐵綫)、Mâ-on-sân Sien(馬鞍山綫)、Sî-thiet Sien(西鐵綫)及khiâng-kuí(輕鐡)與Ngo-phiâng 360(昂坪360)。

Li̍t-sṳ́ 歷史[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

前地鐵修正早期系統路綫圖

Tshṳ̍t-mìn-thi tshû-khì 殖民地初期[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

1920年代前九廣鐵路尖沙咀站

Tsan-tshièn 戰前[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsan-heu 戰後[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan

Tshâ-fi 車費[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

出閘機上 tsṳ̂ Pat-tha̍t-thûng (八達通)讀卡器及車票入口處(圖vì中環站

模板:See

車站大堂自動售票機(圖 vì 柯士甸站
迪士尼站出口

Lie̍t-tshâ tshâ-hin[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

車站Sat-sṳ̂撈車廠[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

未來路線發展[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

港鐵路綫圖(包括興建中及計劃中 tsṳ̂ 路綫)