Kôn-thòng Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Kôn-thòng Sien

Kôn-thòng Sien(觀塘綫, Kwun Tong Line) he Kóng-thiet yàng-yun ke thiet-lu chṳ̂-yit, lièn-chiap Kiú-liùng Kiú-liùng-sàng-khî Fùng-khám ke Vòng-phû Chhàm, thùng Sîn-kie Sî-kung-khî Thiàu-kín-liâng ke Thiàu-kín-liâng Chhàm, su̍k-yî sàng-sṳ kuí-tho kâu-thûng hì-thúng, vì chhièn thi-thiet hì-thúng tú thi-sâm-thiàu thûng-chhâ ke lu-sien.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]