跳至內容

Hiông-kóng Khiâng-kuí 751 lâu 751P Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
751 Sien

Hiông-kóng Khiâng-kuí 751 Sien (香港輕鐵751綫, Light Rail Route 751) he Hiông-kóng Kóng-thiet yàng-yun ke thiet-lu-sien, lièn-chiap Thûn-mùn Yû-oi Chhàm lâu Thiên-súi-vì Thiên-yi̍t Chhàm. 751P Sien lièn-chiap Thiên-yi̍t Chhàm lâu Thiên-súi-vì Chhàm.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]