Hiông-kóng Khiâng-kuí 614 lâu 614P Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
614 Sien

Hiông-kóng Khiâng-kuí 614 Sien (香港輕鐵614綫, Light Rail Route 614) he Hiông-kóng Kóng-thiet yàng-yun ke thiet-lu-sien, lièn-chiap lièn-chiap Thûn-mùn Ma-thèu Chhàm lâu Ngièn-lóng Chhàm. 614P Sien he lièn-chiap Thûn-mùn Ma-thèu Chhàm lâu Seu-không Chhàm.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

yî-sông ya-he 614P Sien ke chhâ-chhàm

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]