Nàm-kóng-tó Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Nàm-kóng-tó Sien

Nàm-kóng-tó Sien (南港島綫, South Island Line) he Hiông-kóng Kóng-thiet yàng-yun ke thiet-lu-sien, lièn-chiap Hiông-kóng-tó Kîm-chûng lâu Nàm-khî.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]