Hiông-kóng Khiâng-kuí 705 lâu 706 Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
705 Sien
706 Sien

Hiông-kóng Khiâng-kuí 705 lâu 706 Sien (香港輕鐵705綫撈706綫, Light Rail Route 705 & 706) he Hiông-kóng Kóng-thiet yàng-yun ke thiet-lu-sien, chú-yeu fu̍k-vu Thiên-súi-vì Sîn-sṳ-chṳ́n ke kî-mìn.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]