跳至內容

Chiông-kiûn-o Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Chiông-kiûn-o Sien
Chiông-kiûn-o Sien
Chiông-kiûn-o Sien

Chiông-kiûn-o Sien (將軍澳綫, Tseung Kwan O Line) he Hiông-kóng Kóng-thiet yàng-yun ke thiet-lu-sien, lièn-chiap Hiông-kóng Tûng-khî Pet-kok ke Pet-kok Chhàm, lâu Sîn-kie Sî-kung-khî Chiông-kiûn-o ke Pó-lîm Chhàm lâu Không-sàng Chhàm chṳ̂-kiên, su̍k-yî sàng-sṳ kuí-tho kâu-thûng hì-thúng. Yîn-vì tông-tô chhâ-chhàm chhai Chiông-kiûn-o Sîn-sṳ-chṳ́n, ku-só fûn hêm-cho “Chiông-kiûn-o Sien”.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]