Hiông-kóng Khiâng-kuí

Chhiùng Wikipedia lòi
Khiâng-kuí

Khiâng-thiet (輕鐵, Yîn-ngî: Light Rail) he Hiông-kóng vì-yit khiâng-hîn thiet-lu hì-thúng, sṳ́ chhai Sîn-kie sî-phu Thûn-mùn-khî lâu Ngièn-lóng-khî, chúng chhòng-thu 36.15 kûng-lî, 68-chak chhâ chhàm. Khiâng-thiet tui Kiú-kóng Thiet-lu Kûng-sṳ̂ yúng-yû, Hiông-kóng Thiet-lu Yû-han Kûng-sṳ̂ yàng-yun, Kóng-thiet yit phu-fun .

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]