1911-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1880 ngièn-thoi 1890 ngièn-thoi
1900 ngièn-thoi 1910 ngièn-thoi 1920 ngièn-thoi
1930 ngièn-thoi 1940 ngièn-thoi
Ngièn: 1906-ngièn 1907-ngièn 1908-ngièn 1909-ngièn
1910-ngièn 1911-ngièn 1912-ngièn
1913-ngièn 1914-ngièn 1915-ngièn 1916-ngièn
Ngièn-ho:

1911-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngit.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]