Pîn-sàng-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pîn-sàng-chû.
Flag of Penang (Malaysia).svg

Pîn-sàng-chû (檳城州, Mâ-lòi-ngî: Pulau Pinang; Yîn-ngî: Penang State) he Mâ-lòi-sî-â sṳ̍p-sâm ke lièn-pâng chû-su̍k chṳ̂-yit, vi-yî Mâ-lòi Pan-tó sî-pet chet, cháng-ke Pîn-sàng pûn Pîn-vî Hói-hia̍p‎ fûn-sṳ̀n lióng phu-fun: Pîn-tó lâu Vî-sén, yì-yèn Chûng-koet Sûn Chûng-sân sîn-sâng chho̍k-miàng ke "Pîn-sàng Fi-ngi" (Penang Conference) chhiu-chhai Pîn-sàng kí-hàng. Sén ke tûng lâu pet-phu lâu kit-tá-chû vi lìn, nàm-phu lâu Phit-li̍t-chû vi lìn. Pîn-tó sî-phu kak Mâ-liuk-kap Hói-hia̍p lâu Yin-nì Sû-mùn-tap-lia̍p-tó siông-tui. Sú-fú Khiâu-chhṳ-sṳ he Mâ-lòi-sî-â ke thi-sâm thai sàng-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yun-sû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]