跳至內容

Pet Québec Thi-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Pet Québec Thi-khî.

Pet Québec Thi-khî (Fap-ngî: Nord-du-Québec) he Québec-sén pet-phu ke yit-ke hàng-chṳn-khî, chúng mien-chit 839,000 phìn-fông kûng-lî, khì-chûng 121,000 phìn-fông kûng-lî vi nui-súi mien-chit, pâu-hàm Labrador Pan-tó. Pet Québec Thi-khî cham Québec chúng mien-chit ke 55%, he Québec chui-thai ke yit-ke hàng-chṳn-khî,chúng ngìn-khiéu 42,579-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Pet Québec Thi-khî siông-koân ke tóng-on.