Tûng-Thiet-Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Tûng-Thiet-Sien (East Rail Line←blue in colour) he Kóng-Tiat li̍t-sṳ́ tsui-nai [1] 隻由Hiông-kóng Thiet-lu Yû-han Kûng-sṳ̂ (香港鐵路有限公司) kîn-yìn tsṳ̂ yit-teu lu-sien(由九廣鐵路公司擁有,並以「服務經營權」方式授予香港鐵路有限公司), ya-he Hiông-kóng chui-chó thûng-chhâ ke Thiet-lu. 在1910年1996年香港方面稱此路綫為九廣鐵路-英段(英文:Kowloon-Canton Railway British Section,簡稱:KCRBS),1911年—1949年中國政府稱之為廣九鐵路-英段

港鐵公司於2010年6月16日停辦鐵路貨運前,東鐵綫曾經是香港唯一客運與貨運兼營的鐵路線,現時乃香港唯一的城際客運鐵路線。客運服務由紅磡站羅湖站,全長41.5公里;而貨運服務當時由紅磡的貨場運送貨物來往中國各大城市。現時在香港境內,雖然港鐵公司仍然保留各車站貨場的使用權,可是現在只有羅湖編組站仍在運作。

東鐵綫從九龍紅磡開始,經過九龍西部、新界東新市鎮,到達深圳及香港交界的羅湖落馬洲,并且可以在罗湖经罗湖桥中国大陆广深铁路连接,總長度約為41.5公里。截至2009年,共有14個車站,其中3個轉車站分別接駁觀塘綫(九龍塘站)、西鐵綫(紅磡站)和馬鞍山綫(大圍站)。除何文田段、筆架山隧道大埔滘段和落馬洲支線部份路段建於隧道外,大部分車站及路段均建於地面之上並全線電氣化。目前車隊共有444個車廂。而東鐵綫在路綫圖中以模板:Colorbox天藍色代表。

列車於颱風韋森特十號風球下停駛事件[phiên-siá | 編寫原始碼]

2012年7月24日凌晨 (Typhoon Vicente) 大圍站 大埔墟站 接駁巴士 露宿

模板:NoteTA

模板:東鐵綫RDT

1920年代的尖沙咀車站
九廣鐵路華段開幕
檔案:IMG 1859.JPG
在非繁忙時間,東鐵綫車廂仍擠滿乘客。
兩鐵合併/落馬洲支線通車前模板:東鐵綫車箱內的路線圖
九龍南綫通車前的東鐵綫車廂內的路線圖
現時的東鐵綫車廂路線圖
東鐵綫班次非常頻密(圖中前車尚未完全離站,後車便在站前輪候入站)
頭等車廂分隔門及車內八達通額外車費確認機
檔案:東鐵線港鐵車站指南.JPG
東鐵綫港鐵車站指南
古洞站雖未有建設時間表,仍預留大堂結構,將來作設站之用。
從Hò-song-hiông路望向古洞站預留位

Chham-siong[phiên-siá | 編寫原始碼]

  1. (18-10-1990) 香港電台-鏗鏘集(電氣化火車 - Part 1)[1]