跳至內容

Hói-nàm

Chhiùng Wikipedia lòi
Hói-nàm

Hói-nàm he Chûng-koet hói-yòng mien-tsit chui-thai ke sén-fun, vi-é tì Nàm Chûng-koet Hói, pet-piên lâu Kóng-tûng siông-kak. Chûng-koet Hói-nàm-sén pâu-hàm Hói-nàm-tó, Sî-sâ Khiùn-tó, Nàm-sâ Khiùn-tó, Chûng-sâ Khiùn-tó ke tó-tsiâu yî-khi̍p Liâng-hói. Hói-nàm sén-fi he Hói-khiéu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]