Hói-nàm

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Hói-nàm

Hói-nàm he Chûng-koet hói-yòng mien-tsit chui-thai ke sén-fun, vi-é tì Nàm Chûng-koet Hói, pet-piên lâu Kóng-tûng siông-kak. Chûng-koet Hói-nàm-sén pâu-hàm Hói-nàm-tó, Sî-sâ Khiùn-tó, Nàm-sâ Khiùn-tó, Chûng-sâ Khiùn-tó ke tó-tsiâu yî-khi̍p Liâng-hói. Hói-nàm sén-fi he Hói-khiéu.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn-khî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]