Khóa Vùn-chet

Chhiùng Wikipedia lòi
Khóa Vùn-chet.

Khóa Vùn-chet (柯文哲, 1959-ngièn 8-ngie̍t 6-ngit - ) he Thòi-vân ngoi-khô yî-sṳ̂, chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, hien-ngim Thòi-pet-sṳ Sṳ-chhòng. Chhut-sâng yî Sîn-chuk-sṳ, Thòi-thai Yî-yen lìm-chhòng Yî-ho̍k ngièn-kiu-só Yî-ho̍k Pok-sṳ, chên tâm-ngim Thòi-thai Yî-yen kip-tsín-phu yî-sṳ̂, Thòi-thai Yî-yen chhóng-sông Yî-ho̍k-phu Chú-ngim, Thòi-thai Yî-ho̍k-yen Kau-su, chon-chhòng vì ngoi-khô chhùng-tsin Yî-ho̍k, Hi-kôn Yì-chhṳ̍t, Ya̍p-khiet-mo̍k (ECMO), Ngìn-kûng Hi-kôn tén, vì Thòi-vân Hi-kôn phiêu-chún yì-chhṳ̍t chhàng-sì ke kien-li̍p-chá, ya-he sú-vi chiông-ya̍p khiet-mo̍k kî-su̍t yín-chin Thòi-vân ke yî-sṳ̂. Chhai 2006-ngièn heu khôi-sṳ́ chhai mòi-thí phok-kông yì tî-miàng, 2014-ngièn yî mò-tóng-sit sṳ̂n-fun chhâm-sién Thòi-pet-sṳ Sṳ-chhòng sién-kí, pin yî “chhai-yâ thai lièn-mèn ” vì ho-seu, tông-sién Thòi-pet-sṳ thi 15 ngim Chhṳ̍t-hot-sṳ Sṳ-chhòng, sṳ̀n-vì Thòi-pet-sṳ kói-chṳ Chhṳ̍t-hot-sṳ heu sú-ngim mò-tóng-sit Sṳ-chhòng.

Kâ-thìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khiù ho̍k khi̍p yî sṳ̂ sâng ngài[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chho̍k-chok[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]