Lûi-chhâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Hak-kâ Lûi-chhâ

Lûi-chhâ (擂茶) he yit-tsúng Hak-kâ mìn-tshu̍k fûng-mi ke thi̍t-set sṳ̍t-phín, he Kóng-tûng, Kóng-sî Hak-kâ-ngìn ke tshòn-thúng mî-sṳ̍t tsṳ̂-yit. Lûi-tshâ put sṳ́-yung tshâ-ya̍p, lâu chhâ mò kûan-he. Yit-pân yung séu-mí, fâ-sâng, tsṳ-mâ, kiong-mâ, vòng-theu tén-tén yím-sṳ̍t tshòi-liau kîn-ko fu̍k-tsha̍p sú-sa kâ-kûng, tshṳ̀n-fún ma̍t-tshong. Sṳ̍t-yung sṳ̀-kiên tshûng-ngi̍p khôi-súi thiàu yùn-yùn sṳ̀n-vì fù tshong-é, fe̍t-tsá kâ-ngi̍p liòng-súi tshai thiet-kho chûng tsú-hó thiàu-yùn.