跳至內容

Ngì-làn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ 宜蘭縣)
Ngì-làn-yen ke thi-phêu.

Ngì-làn-yen chhai Thòi-vân tûng-pet-phu, lâu Thòi-pet-yen, Thò-yèn-yen, Sîn-chuk-yen, Thòi-chûng-yen, Fâ-lièn-yen siông-lìn, he kô-é-hi ke fat-ngièn-thi, hot Ngì-làn-sṳ, Lò-tûng-chṳ́n, Sû-o-chṳ́n, Thèu-sàng-chṳ́n sâm-chṳ́n lâu Chiâu-hâi-hiông, Yèn-sân-hiông, Chong-vì-hiông, Ńg-kiet-hiông, Tûng-sân-hiông, Sâm-sên-hiông, Thai-thùng-hiông, Nàm-o-hiông.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu Fûng-kín-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]