2012-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
2012-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
2008-ngièn ←
2012-ngièn 1-ngie̍t 14-ngit → 2016-ngièn

chu-chhak sién-mìn 18,086,455
thèu-phiau-sut 74.4%
 
Thì-miàng-chá Mâ Yîn-kiú tông-sién Chhai Yîn-vùn Sung Chhú-yì
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Chhîn-mìn-tóng
Fu-sú Ǹg Tûn-ngi Sû Kâ-chhiòn Lìm Sui-hiùng
Mìn-sién tet-phiau 6,891,139 6,093,578 369,588
Tet-phiau-sut 51.60% 45.63% 2.77%

  Mâ Yîn-kiú liâng-siên
  Chhai Yîn-vùn liâng-siên

chúng-thúng

Mâ Yîn-kiú
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Mâ Yîn-kiú
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

2012-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 2012-ngièn 1-ngie̍t 14-ngit kí-hàng, chui-heu Chûng-koet Koet-mìn-tóng ke heu-sién-ngìn Mâ Yîn-kiú tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.