Firenze

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Firenze.
Flag of Florence.svg
Firenze.
Firenze.

Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂ (Yi-thai-li-ngîFirenze, Lâ-tên-vùn: Florentia, Yi-thai-li sṳ̂ kô: Fiorenza, Yîn-ngî: Florence) he Yi-thai-li chûng-phu [1]Thok-sṳ̂-khà-na̍p Thai-khî lâu Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂-sén ke Sú-fú, yúng-yû 366,091 miàng sàng-sṳ ngìn-khiéu [2], he kâi thi-khî mien-chit chui-thai, ngìn-khiéu chui-tô ke sàng-sṳ, yî-khi̍p chú-yeu ke Li̍t-sṳ́, vùn-fa fò sông-ngia̍p chûng-sîm. Chhiùng kâi sṳ yèn-chhûn chhut hi ke Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂ - phú là thok - phì sṳ̂ thok â Tû-fi-khî khiung yû 1,506,098 miàng kî-mìn.

Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂ chên-kîn chhòng-khì chhú-yî mî thi khì kâ-chhu̍k khúng-chṳ chṳ̂-hâ, he Êu-chû chûng Sṳ-ki chhùng-yeu ke vùn-fa, sông-ngia̍p fò kîm-yùng chûng-sîm, pin chên yit-thu he Yi-thai-li thúng-yit heu ke sú-tû (1865-1871-ngièn). Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂ pûn ngin-vì he vùn ngi fu̍k-hîn yun-thûng ke tan-sâng thi, ngi-su̍t lâu kien-chuk ke yèu làm chṳ̂-yit, yúng-yû chung-tô ke Li̍t-sṳ́ kien-chuk, fò chhông phín fûng-fu ke Pok-vu̍t kwón (chû yì vû fui tsṳ mî su̍t kwón, ho̍k-yen mî su̍t kwón, pâ khiet lò mî su̍t kwón, pit thì kiûng nui ke pha là thì nâ mî su̍t kwón tén). Li̍t-sṳ́ sông yû hí-tô vùn-fa miàng-ngìn tan-sâng, fa̍t-thûng yî chhṳ́ thi, pí-kha chho̍k-miàng ke yû sṳ̂ ngìnthan tên, va̍k kâlie̍t o na̍p tô tha̍t fûn khì, mí khôi lóng kî lò, Khô-ho̍k-kâ ka li lio̍k, chṳn-chhṳ-lî-lun kâ mâ kî vì li, tiâu sok kâ tô na̍p thai lò tén. Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂ Li̍t-sṳ́ chûng-sîm pûn lie̍t-vì sṳ-kie vùn-fa vì-sán.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

  1. http://ec.Europa.Eu/eurostat/ramon/nuts/codelist_en.Cfm?List=nuts Nomenclatura delle unità territoriali statistiche dell'Unione Europea
  2. Bilancio demografico anno 2008, dati ISTAT