Sṳ́-thù-hàng-chhon

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sṳ́-thù-hàng-tshon)
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn
ApostleFedorZubov.jpg

Sṳ́-thù-hàng-chhon he kie-seu Yâ-sû Kî-tuk sṳ̂n-thiên heu, kì ke mùn-thù chhut-hi chhòn-tho、sùn-tho ke sṳ-chiak, khì-chûng pâu-hàm mùn-thù Lu-kâ siá-hâ yû-kôan Pó-lò ke sṳ-chiak; he Sîn-yok Sṳn-kîn ke thi-ńg sû-kién.

Siá-chok poi-kín[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

pún-sû só ki-chai ke sṳ-chhìn, yì Yù-thai-ngìn tui kau-fi ke pet-hoi, Yâ-lu-sat-lâng-sàng ke Kî-fông, Lò-mâ chṳn-fú tui kau-fi ke khôn-yùng tén-tén, chú-yeu chhai Chú-heu Liuk-sṳ̍p ngièn-thoi chṳ̂-chhièn fat-sên. Pún-sû kiet-mî sṳ̀ Pó-lò yìn-yèn nèn chhṳ-yù chhòn-yòng fuk-yîm; chhiòn-sû chhie̍t-khiéu mò thì-tó chú-heu liuk-sṳ̍p ngièn-thoi chûng-ya̍p Nì-luk fòng-ti pit-pet Kî-tuk-thù yî-khi̍p Pó-lò Sùn-tho ke heu-sṳ, ya mò yû thì-khi̍p chú-heu chhit-sṳ̍p-ngièn Yâ-lu-sat-lâng-sàng phî fí-thet yit-sṳ.

Pún-sû chiap-siu̍k Lu-kâ-fuk-yîm ke ki-chai, si-sut Yâ-sû fu̍k-fa̍t sṳ̂n-thiên heu fuk-yîm kûng-chok ke chin-chán.

Chú-thì thi̍t-set[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ́-thù-hàng-chhon yit khôi-sṳ́ thì-tó Yâ-sû yin-hí Sṳn-lìn ke kong-lìm, kiên-tén si-sut Sṳn-lìn kong-lìm chhai sin Chú ke Yù-thai-ngìn lâu ngoi-pâng-ngìn sṳ̂n-song, pin tai-liâng sṳ́-thù pá fuk-yîm chhiùng Yâ-lu-sat-lâng chhòn-to Sat-mâ-li-â khi̍p kok-thi. Chhiòn-sû khiòng-thiau Sṳn-lìn ke kûng-chok, só-yî yû-ngìn chhṳ̂n-fû vi “Sṳn-lìn-hàng-chhon”。

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]