Vùn-lòi

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Vún-lôi)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Vún-lôi
Vún-lôi

Vùn-lòi he Yî-sṳ̂-làn-kau Kiûn-chú koet (Â-lâ-pak-vùn: برني دارالسلام) he sṳ̀n-sán Sa̍k-yù ke koet-kâ, kîn-chi fî-sòng hó só-yî su-tó yù-hak hí-oi, vi-é chhai Phô-lò-chû pet-ngan, Nàm Chûng-koet Hói nàm-ngan, Â-chû tûng-nàm phu. Cháng-ke koet-thú pûn Mâ-lòi-sî-â só fûn-kot, fàn-lau.


Â-chû
Tûng-â lâu Pet-â ː Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (Chûng-koet Thai-liu̍k)| Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)1| Ngit-pún | Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet | Thai-hòn Mìn-koet | Mùng-kú | Ngò-lò-sṳ̂
Tûng-nàm-â ː Mién-thien | Vùn-lòi | Kán-pu-chhài | Tûng Timor | Yin-nì | Liàu-koet | Mâ-lòi-sî-â | Fî-li̍t-pîn | Sîn-kâ-pô | Thai-koet | Ye̍t-nàm
Nàm-â ː Bangladesh | Bhutan | Yin-thu | Maldives | Nepal| Pakistan | Sri Lanka
Chûng-Â ː Kazakhstan | Kyrgyzstan | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan
Sî-â ː Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Bahrain | Cyprus | Pet Cyprus | Gruzia | Iran | Iraq | Yî-set-lie̍t | Yok-tan | Kuwait | Lì-pâ-nun | Oman | Palestine | Qatar | Saudi Â-lâ-pak | Si-li-â | Thú-ngí-khì | Â-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet | Yemen
khì-thâ thi̍t-sû chṳn-khî ː Hiông-kóng| Au-mùn
Sṳ-kie thi-lî sok-yín | Fî-chû | Mî-chû | Nàm-khi̍t-chû | Êu-chû | Thai-yòng-chû | Kok-koet sú-tû
(1) Chhiáng ngì khon Thòi-vân mun-thì