Vùn-lòi

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Vún-lôi)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Vún-lôi
Vún-lôi

Vùn-lòi he Yî-sṳ̂-làn-kau Kiûn-chú koet (Â-lâ-pak-vùn: برني دارالسلام) he sṳ̀n-sán Sa̍k-yù ke koet-kâ, kîn-chi fî-sòng hó só-yî su-tó yù-hak hí-oi, vi-é chhai Phô-lò-chû pet-ngan, Nàm Chûng-koet Hói nàm-ngan, Â-chû tûng-nàm phu. Cháng-ke koet-thú pûn Mâ-lòi-sî-â só fûn-kot, fàn-lau.