跳至內容

Thòi-vân sén-tho

Chhiùng Wikipedia lòi

Thòi-vân sén-tho he Thòi-vân chú-yeu ke tho-lu ne-thúng, muk-chhièn Thòi-vân sén-tho khiung-yû 94-thiàu, khì-chûng yû 19-thiàu khuai-suk kûng-lu, chhûn-hâ khiung-yû 75-thiàu he yit-pân ke kûng-lu. kien-sat fò vì-fu kî-kôan he Kâu-thûng-phu kûng-lu chúng-khiu̍k.

Lu-sien lie̍t-péu

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Cho-tet khon chûng-vùn ke pán-pún (中文:可參照中文版本的台灣省道).

Yit-pân sén-tho lie̍t-péu

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
sén-tho phiên-ho kûng-lu ne-thúng hí-tiám / tsûng-tiám lî-chhàng-su tho-lu chhìn-khóng
sén-thoThòi-yit-sien Fàn-tó kûng-lu Thòi-pet-sṳ Tsûng-tsang-khîPhìn-tûng-yen Piông-sân-hiông fûng-kóng 461.6 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-ngi-sien pîn-hói kûng-lu Sîn-pet-sṳ Thâm-súi-khî kûan-thu thai-khièu→Ngì-làn-yen Sû-o-tsṳ́n Sû-o-kóng 166.6 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-sâm-sien tsiúng-kon kûng-lu Thòi-pet-sṳ tsûng-tsang-khî→Phìn-tûng-yen Phìn-tûng-sṳ 438.7 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-si-sien lièn-lo̍k kûng-lu Tò-yèn-sṳ Thai-yèn-khî tsuk-vì→Tò-yèn-sṳ Liùng-thâm-khî ngi-phiâng 40.1 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-ńg-sien lièn-lo̍k kûng-lu Thòi-pet-sṳ tsûng-tsang-khî→Kî-lùng-sṳ chhit-tù-khî 28.7 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-liuk-sien lièn-lo̍k kûng-lu Mèu-li̍t-yen Heu-liùng-tsṳ́n liùng-kóng→Mèu-li̍t-yen Sṳ̂-thàn-hiông vùn-súi 30.5 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-chhit-sien vang-kon kûng-lu Thò-yèn-yen Thai-hâi-tsṳ́n Thai-hâi→Ngì-làn-yen Tsong-vì-hiông kûng-kón 129.8 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-pat-sien vang-kon kûng-lu Thòi-chûng-yen Tûng-sṳ-tsṳ́n Tûng-sṳ thai-khièu→ Fâ-lièn-yen Sîn-sàng-hiông thai-lû-kak 190.8 kûng-lî
sén-thoThòi-kiú-sien fàn-tó kûng-lu Thòi-pet-sṳ tsûng-tsang-khî→Phìn-tûng-yen Piông-sân-hiông 471.55 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-sṳ̍p-sien lièn-lo̍k kûng-lu Thòi-chûng-yen chhîn-súi-tsṳ́nThòi-chûng-yen Fûng-ngièn-sṳ 20.3 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-11-sien pîn-hói kûng-lu Fâ-lièn-yen Fâ-lièn-sṳThòi-tûng-yen Thai-mà-lî-hiông 182.5 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-12-sien lièn-lo̍k kûng-lu Thòi-chûng-sṳ Ǹg-tshi-khîThòi-chûng-sṳ 23.1 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-13-sien tsiúng-kon kûng-lu Sîn-tsuk-sṳThòi-chûng-yen Fûng-ngièn-sṳ 69.4 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-14-sien vang-kon kûng-lu Chông-fa-yen Chông-fa-sṳFâ-lièn-yen Siu-lìm-hiông 187.5 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-15-sien pîn-hói kûng-lu Thòi-pet-yen Thâm-súi-tsṳ́nSîn-tsuk-sṳ 81.4 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-16-sien vang-kon kûng-lu Nàm-thèu-yen Miàng-kiên-hiôngFâ-lièn-yen Fung-lìm-tsṳ́n 142.2 kûng-lî
sén-thoThòi-17-sien pîn-hói kûng-lu Thòi-chûng-yen chhîn-súi-tsṳ́nPhìn-tûng-yen Piông-liàu-hiông 272.8 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-18-sien kô-thiet lièn-lo̍k kûng-lu Kâ-ngi-yen Kâ-ngi-sṳNàm-thèu-yen Sin-ngi-hiông 109.8 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-19-sien tsiúng-kon kûng-lu Chông-fa-yen Chông-fa-sṳThòi-nàm-sṳ Yún-không-khî 139.2 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-20-sien vang-kon kûng-lu Thòi-nàm-sṳThòi-tûng-yen Kûan-sân-tsṳ́n 209.1 kûng-lî
sén-thoThòi-21-sien tsiúng-kon kûng-lu Thòi-chûng-yen Tûng-sṳ-tsṳ́nKô-hiùng-sṳ 314.5 kûng-lî
sén-thoThòi-22-sien lièn-lo̍k kûng-lu Kô-hiùng-sṳPhìn-tûng-yen Kô-su-hiông 34.5 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-23-sien lièn-lo̍k kûng-lu Fâ-lièn-yen Fu-lî-hiôngThòi-tûng-yen Tûng-hò-hiông 45.5 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-24-sien vang-kon kûng-lu Phìn-tûng-yen Phìn-tûng-sṳThòi-tûng-yen Thòi-tûng-sṳ 131.2 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-25-sien lièn-lo̍k kûng-lu Kô-hiùng-sṳ Fung-sân-khîKô-hiùng-sṳ Lìm-yèn-khî 18.2 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-26-sien pîn-hói kûng-lu Phìn-tûng-yen Piông-sân-hiôngThòi-tûng-yen Thòi-tûng-sṳ 93.8 kûng-lî
sén-thoThòi-27-sien lièn-lo̍k kûng-lu Kô-hiùng-sṳ Liuk-kuî-khîPhìn-tûng-yen Sîn-yèn-hiông 79.5 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-28-sien lièn-lo̍k kûng-lu Kô-hiùng-sṳ Fù-nui-khîKô-hiùng-sṳ Liuk-kuî-khî 51.6 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-30-sien lièn-lo̍k kûng-lu Fâ-lièn-yen Cho̍k-hâi-hiôngThòi-tûng-yen chhòng-pîn-hiông 35.2 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-31-sien kô-thiet lièn-ngoi kûng-lu Tò-yèn-sṳ Lù-tsuk-khîTò-yèn-sṳ Sîn-vuk-khî 17.4 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-37-sien kô-thiet lièn-ngoi kûng-lu Kâ-ngi-yen Sîn-kóng-hiôngKâ-ngi-yen Lu̍k-chhó-hiông 14.3 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-39-sien kô-thiet lièn-ngoi kûng-lu Thòi-nàm-sṳ Sîn-fa-khîKô-hiùng-sṳ Â-lièn-khî 20.0 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-63-sien lièn-lo̍k kûng-lu Thòi-chûng-sṳNàm-thèu-yen chhó-thùn-tsṳ́n 18.9 kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ

sén-tho khuai-suk kûng-lu lie̍t-péu

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
sén-tho phiên-ho kûng-lu ne-thúng hí-tiám / tsûng-tiám lî-chhàng-su tho-lu chhìn-khóng
sén-thoThòi-61-sien khuai-suk kûng-lu Thòi-pet-yen Pat-lî-hiôngThòi-nàm-sṳ kûng-lî
sén-thoThòi-61-kap-sien khuai-suk kûng-lu Thòi-pet-kóngThòi-pet-yen Pat-lî-hiông kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-62-sien khuai-suk kûng-lu Kî-lùng-sṳ Ôn-lo̍k-khî Thai-vú-lùn → Thòi-pet-yen Lui-fông-tsṳ́n sûi-pîn kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-64-sien khuai-suk kûng-lu Thòi-pet-yen Pat-lî-hiôngThòi-pet-yen Sîn-tiam-sṳ kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-65-sien khuai-suk kûng-lu Thòi-pet-yen Ńg-kú-hiôngThòi-pet-yen Thú-sàng-sṳ kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-66-sien khuai-suk kûng-lu Thò-yèn-yen Kôn-yîm-hiôngThò-yèn-yen Thai-hâi-tsṳ́n kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-68-sien khuai-suk kûng-lu Sîn-tsuk-sṳSîn-tsuk-yen Tsuk-tûng-tsṳ́n kûng-lî
sén-thoThòi-68-kap-sien khuai-suk kûng-lu Sîn-tsuk-yen Tsuk-tûng-tsṳ́nSîn-tsuk-yen Tsuk-tûng-tsṳ́n kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-72-sien khuai-suk kûng-lu Mèu-li̍t-yen Heu-liùng-tsṳ́nMèu-li̍t-yen Sṳ̂-thàn-hiông kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-74-sien khuai-suk kûng-lu [[]] [[]] → [[]] [[]] kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-74-kap-sien khuai-suk kûng-lu [[]] [[]] → [[]] [[]] kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-76-sien khuai-suk kûng-lu [[]] [[]] → [[]] [[]] kûng-lî
sén-thoThòi-78-sien khuai-suk kûng-lu [[]] [[]] → [[]] [[]] kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-82-sien khuai-suk kûng-lu [[]] [[]] → [[]] [[]] kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-84-sien khuai-suk kûng-lu [[]] [[]] → [[]] [[]] kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-86-sien khuai-suk kûng-lu [[]] [[]] → [[]] [[]] kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ
sén-thoThòi-88-sien khuai-suk kûng-lu [[]] [[]] → [[]] [[]] kûng-lî chhiòn-phu thûng-chhâ