Chukotka Chhṳ-chhṳ-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Chukotka Chhṳ-chhṳ-khî Koet-khì
Chukotka Chhṳ-chhṳ-khî Koet-fui
Chukotka Chhṳ-chhṳ-khî.

Chukotka Chhṳ-chhṳ-khî (Chuckchi-ngî: Чукоткакэн автономныкэн округ) he vi-yî Ngò-lò-sṳ̂ Yén-tûng Lièn-pâng Kón-khî ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî. Chukotka Chhṳ-chhṳ-khî ke mien-chit he 737,700 phìn-fông kûng-lî. 2002-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ Chukotka ke ngìn-khiéu yû 53,824-ngìn. Khî-nui chú-yeu ke sàng-chṳ́n khi̍p hàng-chṳn chûng-sîm he Anadyr. Chho-lo̍k chhai Ngò-lò-sṳ̂ chui tûng-pet mien ke Chukotka he Ngò-lò-sṳ̂ kin-nui vì-yit ke yû phu-fun vi-é chhú-yî sî-kîn ke thi-khî. Chukotka Chhṳ-chhṳ-khî Chuckchi-ngìn cham ngìn-khiéu 26.7%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 52.5%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]